Laboratorium Geologii Stosowanej

(poprzednia nazwa: Laboratorium Geologii Inżynierskiej, Geomechaniki, Hydrogeologii i Geofizyki)

Dr Emilia Wójcik (starszy specjalista badawczo-techniczny)

Telefon: (+48 22) 55 40 501    
Pokój: P087
Telefon: (+48 22) 55 40 575
Pokój: S099

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

Mgr Robert Dziedziczak (starszy specjalista w zawodzie)
Telefon: (+48 22) 55 40 550
Pokój: S111
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Dr Ireneusz Gawriuczenkow (starszy specjalista badawczo-techniczny)
Telefon: (+48 22) 55 40 543
Pokój: P088
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Magdalena Grzebalska-Mikołajków (starszy technik)
Telefon: (+48 22) 55 40 562
Pokój: P031
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Czesław Woźny (technik)
Telefon: (+48 22) 55 40 616
Pokój: P058
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Dr Emilia Wójcik (starszy specjalista badawczo-techniczny)

Telefon: (+48 22) 55 40 501    
Pokój: P087
Telefon: (+48 22) 55 40 575
Pokój: S099

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

Sekretariat WG1:

Telefon: (+48 22) 55 40 500
Fax: (+48 22) 55 40 001
Pokój: P075
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Godziny otwarcia:

 poniedziałek - piątek     godz. 800 - 1600 

 • Pracownia analizy termicznej i badań właściwości sorpcyjnych
 • Pracownia mechaniki gruntów
 • Pracownia geomechaniczna
 • Pracownia badań polowych
 • Pracownia geofizyczna
 • Pracownia hydrogeochemiczna
 • Pracownia antropogenicznych przekształceń środowiska

BADANIA WODY


 WYKONUJEMY BADANIA:

 • badania laboratoryjne chemizmu wody i parametrów fizycznych
 • badania polowe parametrów fizycznych wody
 • pobór próbek wody w terenie

 

PARAMETRY FIZYCZNE:

 • pH wody
 • PEW (konduktywność)

 

BADANIA SKŁADU CHEMICZNEGO WODY:

 • aniony: NO3, NO2, NH3, HCO3, Cl, Fe og, SO4, F, PO4, SiO2,
 • kationy: Ca, Mg, Fe2+
 • badanie agresywności wody względem betonu zgodnie z normą PN-EN 206:2014-04

BADANIA SKAŁ


TESTY WYTRZYMAŁOŚCIOWE W JEDNOOSIOWYM STANIE NAPRĘŻENIA:

 • testy wytrzymałości na ściskanie:
  • test wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie (Rc)
  • test wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie z rejestracją odkształceń osiowych i obwodowych (Rc, stałe sprężystości)
  • testy wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie z indywidualnie dopasowaną do realizowanego zadania ścieżką obciążenia
 • test wytrzymałości na rozciąganie - metoda brazylijska (ściskanie po tworzącej)
 • test wytrzymałości na bezpośrednie rozciąganie
 • test wytrzymałości na ścinanie
 • test wytrzymałości na zginanie

 

TESTY KONWENCJONALNE W TRÓJOSIOWYM STANIE NAPRĘŻENIA:

 • pojedynczy test klasyczny
 • test wielokrotnego zniszczenia
 • test ciągłego zniszczenia
 • testy indywidualnie dopasowane do realizowanego zadania

 

TESTY ODPORNOŚCI NA KRUCHE PĘKANIE KIC METODĄ CHEVRON BEND:

 • test poziomu 1 (test pojedynczy)
 • test poziomu 2 (test cykliczny z pętlami relaksacyjnymi i z ustaleniem poprawki na nieliniowość)

 

TESTY WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCISKANIE PRÓBEK NIEFOREMNYCH:

 • test wytrzymałości na obciążenie punktowe
 • test wytrzymałości na jednoosiowe ściskanie


TESTY GEOMECHANICZNE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYW:

 • test odporności na rozdrabnianie w bębnie Los Angeles
 • oznaczanie nasiąkliwości kruszyw
 • oznaczanie mrozoodporności kruszyw

 

TESTY DETERIORACJI MATERIAŁU SKALNEGO:

 • oznaczanie odporności na starzenie spowodowane działaniem SO2 w obecności wilgoci
 • oznaczanie odporności na starzenie pod działaniem mgły solnej (komora solna)
 • oznaczanie odporności na krystalizację soli
 • oznaczanie odporności na starzenie spowodowane szokiem termicznym


POMIARY CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI PRZEŁAMÓW SKALNYCH O RÓŻNEJ GENEZIE:

 • profilowanie wzdłuż pojedynczej linii
 • relief powierzchni przełamu


POMIARY ULTRADŹWIĘKOWE Z ZASTOSOWANIEM GŁOWIC O RÓŻNEJ CZĘSTOTLIWOŚCI (NIENISZCZĄCE TESTY DYNAMICZNE):

 • oznaczanie prędkości fali podłużnej metodą przejścia
 • oznaczanie anizotropii materiału skalnego (kierunkowa zmienność prędkości fali podłużnej)
 • monitoring zmian prędkości fali podłużnej pod wpływem działania różnych czynników niszczących


PODSTAWOWE OZNACZENIA FIZYCZNE:

 • oznaczanie gęstości objętościowej
 • oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu atmosferycznym
 • oznaczanie współczynnika nasiąkliwości kapilarnej
 • oznaczanie mrozoodporności
 • oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego
BADANIA GRUNTÓW

PARAMETRY FIZYCZNE:
 • badania makroskopowe
 • wilgotność
 • gęstość właściwa szkieletu gruntowego (piknometr helowy AccuPyc 1330)
 • gęstość objętościowa i objętościowa szkieletu gruntowego (piknometr quasi cieczowy GeoPyc 1360, waga Radwag z programem pomiaru gęstości),
 • skład granulometryczny (metody: sitowa, areometryczna, pipetowa)
 • konsystencja gruntów: granica płynności (metoda Casagrande`a, metoda stożka), granica plastyczności (metoda wałeczkowania), granica skurczalności (wg PN-88/B-04481)
 • skurcz liniowy
 • wilgotność optymalna
 • stopień zagęszczenia gruntów niespoistych
 • zawartość części organicznych (metody: strat prażenia, utleniania)
 • całkowita powierzchnia właściwa i pojemność sorpcyjna (aparat ASAP2020, błękit metylenowy)
 • zawartość węglanu wapnia (metoda Schaiblera)
 • wskaźnik piaskowy
 • ciśnienie pęcznienia (aparat Geonor, metoda edometryczna)
 • wskaźnik pęcznienia
 • pęcznienie swobodne HG

 

PARAMETRY MECHANICZNE:

 • badania trójosiowego ściskania
  • badania statyczne w warunkach naprężeń efektywnych
  • badania cykliczne (dynamiczne) w zakresie częstotliwości do 10 Hz
  • możliwość zadawania dowolnych ścieżek obciążenia
  • pomiary w stanie pełnego nasycenia (technika back pressure)
  • badania z uwzględnieniem stanu nienasyconego
  • wewnątrzkomorowy pomiar małych odkształceń przy pomocy czujników napróbkowych (LVDT, Hall effect)
  • określanie parametrów sztywności na podstawie pomiaru prędkości fal poprzecznych i podłużnych na dowolnym etapie badania (bender element, BET)
  • parametry wytrzymałościowe różnych modeli konstytutywnych (dla modelu Mohra-Coulomba - MC, Hardening Soil – HS, Hardening Soil Model with Small-Strain Stiffness – HSsmall, inne)
 • badania wytrzymałościowe w jednoosiowym stanie naprężeń
 • badania wytrzymałościowe bezpośredniego ścinania
 • badania wytrzymałości rezydualnej (aparat Ring Shear)
 • badania ściśliwości
  • metodami IL (badanie edometryczne),
  • CL (badanie konsolidometryczne) typu CRS, CRL
  • badanie z kontrolą ciśnienia ssania
 • wyznaczanie ciśnienia ssania gruntów


PARAMETRY FILTRACJI:

 • badania filtracji (metody stałego i zmiennego spadku, stałej objętości) w trójosiowym stanie naprężeń efektywnych
 • współczynnik filtracji obliczany pośrednio na podstawie pomiarów z badań odkształcalnościowych

 

BADANIA W WARUNKACH TERENOWYCH:
 • ustalenie sekwencji i rodzaju osadów (gruntów) na drodze wierceń badawczych
 • pobieranie próbek gruntowych i próbek wody do badań laboratoryjnych
 • ustalenie położenia zwierciadła wody podziemnej w sposób bezpośredni w otworze wiertniczym
 • ustalenie stopnia zagęszczenia gruntów niespoistych i jego zmienności na drodze sondowań dynamicznych DPL, DPM, DPH
 • ustalenie właściwości mechanicznych gruntów na podstawie sondowań statycznych CPT, CPTu
 • wyznaczenie parametrów mechanicznych w oparciu o badania dylatometrem Marchettiego DMT, presjometru Menarda PMT
 • ustalenie cech filtracyjnych osadów słabo przepuszczalnych za pomocą piezometru BAT

BADANIA GEOFIZYCZNE


Dysponujemy sprzętem do wykonywania badań GPR, elektrooporowych w technice pionowych sondowań oraz tomografii, sejsmiki refrakcyjnej oraz MASW.


Metody te mogą znaleźć zastosowanie w:

 • rozpoznaniu podłoża gruntowego dla obiektów budowlanych (domy, hale, drogi, koleje, składowiska),
 • poszukiwaniu wód podziemnych,
 • oznaczaniu stateczności skarp i zboczy wraz z rozpoznaniem stref osuwiskowych, a zwłaszcza przestrzennego odwzorowania głębokości i przebiegu powierzchni poślizgu,
 • określaniu rozprzestrzenienia gruntów organicznych,
 • rozpoznaniu jednorodności/niejednorodnosci nasypów kolejowych, wałów przeciwpowodziowych, zapór wodnych itd.,
 • określaniu głębokości i przebiegu podłoża skalnego,
 • wyznaczaniu stropu niezwietrzałego litego masywu skalnego np. granitu, wapieni, dolomitów,
 • sprawdzeniu skuteczności podsadzania pustek i stref spękań podłoża w rejonach płytkiej eksploatacji górniczej,
 • ocenie urabialności skał dla celów eksploatacji w kopalniach odkrywkowych,
 • lokalizacji stref uskokowych, stref spękań i osłabienia,
 • identyfikowaniu pustek górniczych, krasowych, kawern i zapadlisk, nieczynnych szybów, szybików, chodników, sztolni,
 • wyznaczaniu parametrów geomechanicznych np. dynamicznych modułów sprężystości (Younga E i ścinania Gmax); dynamicznego współczynnika Poissona,
 • wstępna ocena klas geomechanicznych górotworu np. dla potrzeb budownictwa tunelowego,
 • weryfikacji przebiegu sieci urządzeń podziemnych (np. wodociągi, gazociągi, studnie kanalizacyjne, sieci drenarskie), często nie zinwentaryzowanych na mapach geodezyjnych,
 • lokalizacji reliktów zabudowy żelbetonowej, kamiennej, ceglanej, żelaznej, spalonej,
 • wykrywaniu pojedynczych anomalii w kontekście przeszkód lokalizowanych w granicach inwestycji (obiekty żelazne, kamienne),
 • poszukiwaniu dawnych cieków wodnych,
 • weryfikacji stanowisk archeologicznych.
HR
Polskie Centrum Akredytacji
Zintegrowany Program Rozwoju
YouTube Wydział Geologii