Tutoring - innowacyjna metoda studiowania geologii, zgodna z zainteresowaniami i pasjami studentów

Od roku akademickiego 2016/2017 zapraszamy studentów Wydziału Geologii (I i II stopnia) do podjęcia nowej, indywidualnej ścieżki zajęć w ramach tutoringu akademickiego*.
Zajęcia będą odbywały się w wymiarze 16 h rocznie (2 ECTS), w postaci regularnych spotkań (tutoriali) z opiekunem naukowym (tutorem). W ramach tych spotkań, krok po kroku dyskutowany będzie podjęty temat, a student będzie przygotowywał eseje lub prezentacje, które następnie będą omawiane z tutorem.

Zachęcamy do zapoznania się z listą tutorów i proponowanych przez nich zakresów tematów realizowanych podczas tutoriali (Nasi tutorzy >>>).

tutoriale baner www s

Propozycje tutoriali w roku akademickim 2021/2022

Tutoring akademicki to forma edukacji spersonalizowanej, służąca rozwijaniu potencjału i motywowaniu do samorozwoju, oparta na regularnych, bezpośrednich spotkaniach nauczyciela akademickiego (tutora, z łac. opiekuna) z podopiecznym (ang. tutee).
W czasie spotkań (tutoriali) tutor może poznać swojego podopiecznego, służyć mu radą i umiejętnie wyznaczyć mu ścieżkę rozwoju.
Proces współpracy nakierowany jest na rozwój studenta w zakresie różnych umiejętności, tj. krytycznej analizy literatury przedmiotu, dyskusji, pisania tekstów, prezentacji wiedzy, przygotowywania i przeprowadzania doświadczeń, rozwiązywania problemów potrzebnych do badań, oraz integrowania wiedzy z różnych dziedzin.

Tutor

 • 1 tutorial to 16-godzinny cykl zajęć z 1-2 tutees

Tutee

 • 2 tutoriale podczas danego toku studiów
 • dla studentów II stopnia kierunku geologia poszukiwawcza – 1 tutorial jest obowiązkowy (tematy z zakresu tutoriali obowiązkowych)

FORMA REALIZACJI TUTORIALU:

 • eseje
 • raporty z wykonanych badań
 • projekty
 • szkice artykułów naukowych lub popularnonaukowych
 • załączniki graficzne
 • notatki terenowe
 • dokumentacja fotograficzna
 • opracowania
 • itp.

Na zakończenie tutorialu w czerwcu odbywa się SESJA PODSUMOWUJĄCA, jest to prezentacja syntetycznych wyników uzyskanych podczas tutoriali połączona z autorefleksją na temat udziału w zindywidualizowanej formie nauczania.

Tematy tutoriali obowiązkowych dla kierunku geologia poszukiwawcza przewidziane do realizacji w roku akademickim 2021/2022 i do wyboru dla kierunku geologia stosowana [plik pdf]:

 • Europa w czwartorzędzie – paleogeografia, rzeźna, klimat i środowisko.
  dr hab. Marcin Szymanek, prof. ucz. + dr hab. Jan Dzierżek, prof. ucz., prof. dr hab. Leszek Marks, dr hab. Barbara Woronko
 • Ewolucja środowisk sedymentacji w czwartorzędzie.
  dr hab. Barbara Woronko + dr hab. Jan Dzierżek, prof. ucz., prof. dr hab. Leszek Marks, dr hab. Marcin Szymanek, prof. ucz.
 • Sedymentologicznie o skałach osadowych – czyli co wynika z zapisu kopalnego i obserwacji aktualistycznych i środowisk sedymentacji skał klastycznych.
  prof. dr hab. Anna Wysocka + dr Małgorzata Bieńkowska-Wasiluk, dr Małgorzata Kozłowska
 • Paleoekologia organizmów rafowych.
  dr hab. Piotr Łuczyński, prof. ucz.
 • Ewolucja paleogeograficzna strefy szwu transeuropejskiego (TESZ) w paleozoiku na tle najnowszych koncepcji tektogenezy obszaru Polski.
  dr hab. Anna Żylińska, prof. ucz. + dr hab. Wojciech Kozłowski, prof. ucz.
 • Datowanie chemiczne minerałów.
  prof. dr hab. Bogusław Bagiński
 • Mazowieckie eratyki.
  dr hab. Sławomir Ilnicki, prof. ucz. + dr Witold Matyszczak
 • Surowce skalne i mineralne w przestrzeni publicznej.
  dr Agnieszka Marcinowska + dr Justyna Domańska-Siuda
 • Wody lecznicze Polski.
  dr hab. Włodzimierz Humnicki + dr hab. inż. Dariusz Dobrzyński, prof. ucz., dr hab. Dorota Porowska, prof. ucz., dr hab. Marzena Szostakiewicz-Hołownia
 • Ochrona przyrody nieożywionej – parki narodowe.
  dr hab. Grzegorz Barczyk + dr hab. Ewa Falkowska, prof. ucz., dr hab. Beata Łuczak-Wilamowska

 Dodatkowe tematy tutoriali możliwe do realizacji (do wybory dla obydwu kierunków):

 • Historia geologiczna obszaru Gór Świętokrzyskich w paleozoiku.
  dr hab. Anna Żylińska, prof. ucz.
 • Wszystko co chcielibyście wiedzieć o amonitach i innych głowonogach kopalnych i współczesnych.
  dr hab. Ewa Głowniak
 • Wielkie wymierania w kontekście współczesnych zmian klimatycznych.
  dr hab. Ewa Głowniak
 • Badania torfowisk za pomocą metod geofizycznych.
  dr hab. Sebastian Kowalczyk, prof. ucz.
 • Osuwiska w obrazie geofizycznym.
  dr hab. Sebastian Kowalczyk, prof. ucz.
 • Metody geofizyczne w badaniach gruntów skażonych substancją ropopochodną.
  dr hab. Sebastian Kowalczyk, prof. ucz.
HR
Polskie Centrum Akredytacji
Zintegrowany Program Rozwoju
YouTube Wydział Geologii