Wszczęcie przewodu doktorskiego

Zaleca się wszczęcie przewodu doktorskiego na koniec III roku bądź na początku IV roku studiów doktoranckich. Przewód wszczynany jest przez Radę Wydziału Geologii na jednym z posiedzeń.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Wniosek do Rady Wydziału Geologii UW z podaniem tematu pracy i propozycją promotora/promotorów oraz wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny, dyscypliny naukowej, specjalności, w zakresie której ma być otwarty przewód, a także propozycję dyscypliny dodatkowej.
 2. Życiorys.
 3. Oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego (magistra, magistra inżyniera lub inny równorzędny).
   W szczególnych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, stopień doktora można nadać osobie, która posiada co najmniej tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny i uzyskała "Diamentowy Grant" w ramach programu ustanowionego przez ministra właściwego do spraw nauki oraz spełniła warunki określone w art. 12 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 oraz art. 13.
 4. Spis publikacji.
   Zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, późn. zm. - Art. 11) warunkiem koniecznym do wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, określonym przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna prezentacja dzieła artystycznego.
 5. Konspekt/ Plan pracy doktorskiej zaakceptowany przez przyszłego promotora.
 6. Opinię osoby posiadającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego (przyszłego promotora) o działalności naukowej kandydata.
 7. Zgodę na podjęcie się obowiązków promotora i ew.promotora pomocniczego.
 8. Zgodę kopromotora na opiekę oraz jego opinię. Kopromotor może zostać powołany przez Radę Wydziału w przypadku przewodów doktorskich prowadzonych w ramach współpracy międzynarodowej (na podstawie porozumienia).
 9. Informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli uprzednio kandydat ubiegał się o nadanie stopnia doktora (w przypadku nie ubiegania się w przeszłości o wszczęcie przewodu doktorskiego, stosowne oświadczenie).
 10. W przypadku kandydata, który nie jest pracownikiem /doktorantem WG UW, należy określić warunki pokrycia kosztów przeprowadzenia przewodu doktorskiego np. w formie umowy dwustronnej.

Kandydat może wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego przedstawić:

 • certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego; wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia MNiSzW z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.
 • wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski.
HR
Polskie Centrum Akredytacji
Zintegrowany Program Rozwoju
YouTube Wydział Geologii