STUDIA II STOPNIA

 

 

Oferujemy kierunki stacjonarne:

Image

Nowy kierunek studiów GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA
(nabór od roku akademickiego 2019/2020)


- studia stacjonarne

- studia magisterskie

- czas trwania: 2 lata

- zakończone dyplomem magistra


Po pierwszym semestrze studiów, w zależności od zainteresowań, studenci wybierają jedną z trzech specjalizacji:

 • Stratygrafia, sedymentologia i paleontologia
 • Geologia klimatyczna
 • Geochemia, mineralogia, petrologia i geologia złożowa

Koncepcja kształcenia i umiejętności kształcone podczas studiów:
Studia łączą zagadnienia związane z szeroko rozumianymi naukami o Ziemi (prócz geologii także elementy biologii, chemii czy fizyki) z możliwością ich praktycznej aplikacji (geofizyka, opracowania numeryczne). Umożliwiają zdobywanie wiedzy teoretycznej (wykłady, ćwiczenia), w przeważającej mierze opierają się jednak na przedmiotach realizowanych w formie praktycznej (praktika, zajęcia laboratoryjne, zajęcia projektowe, kursy terenowe). Część zajęć odbywa się w języku angielskim. Studia stawiają na kreatywność i samodzielność studenta. Program w znacznym stopniu jest zindywidualizowany, wykorzystujący metodę tutoringu akademickiego. Zawiera również bogatą ofertę przedmiotów do wyboru, pozwalającą na rozszerzenie zdobywanej wiedzy i zindywidualizowanie ścieżki kształcenia. Do programu wprowadzone są obowiązkowe praktyki zawodowe lub praktyki badawcze. Praktyki badawcze będą realizowane w grupach badawczych na Wydziale lub w jednostkach naukowych tj. PAN czy PIG-PIB. Praktyki zawodowe będą odbywały się przede wszystkim w firmach geologicznych z sektora poszukiwawczo-wydobywczego oraz w Ministerstwie Środowiska.

Przedmioty – przykładowe (forma i zakres tematyczny):
Zastosowanie geofizyki otworowej w geologii; Praktikum z analizy facjalnej i wybranych elementów analizy basenów sedymentacyjnych; Applied stratigraphy; Geomorfologia stosowana; Formacje złożowe Polski (praktikum); Geochemia organiczna w poszukiwaniu węglowodorów (praktikum); Nanokompozyty mineralne (wykład).

Wymagania i forma rekrutacji:
Kandydaci na studia powinni mieć wiedzę w zakresie geologii ogólnej wyniesioną ze studiów co najmniej pierwszego stopnia. Weryfikacja kompetencji będzie potwierdzana poprzez przeliczenie ocen uzyskanych z przedmiotów ogólnogeologicznych jak również innych przedmiotów ścisłych. Przeliczenie będzie odbywało się w oparciu o specjalnie skonstruowany algorytm, na podstawie uzyskanej liczby punktów będą tworzone listy rankingowe. Przewidywane jest wprowadzenie minimalnego progu punktowego niezbędnego do zakwalifikowania się na studia.
Przewidywane jest również postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów którzy nie są w stanie potwierdzić kompetencji na podstawie ocen uzyskanych podczas wcześniejszych studiów (np. ukończyły kierunki humanistyczne lub społeczne). W takim przypadku planowana jest kwalifikacja na podstawie egzaminu pisemnego z geologii dynamicznej.

Perspektywy zawodowe absolwenta:
Absolwenci studiów II stopnia na kierunku geologia poszukiwawcza będą dobrze przygotowani do podjęcia pracy w placówkach naukowych i badawczych oraz w państwowej służbie geologicznej, w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, a także firmach i przedsiębiorstwach geologicznych zajmujących się poszukiwaniem złóż surowców skalnych i mineralnych, ich wydobyciem i zagospodarowaniem. Zdobyte w trakcie studiów umiejętności rozwiązywania problemów i umiejętność twórczego myślenia pozwolą im również znaleźć zatrudnienie w innych gałęziach gospodarki.

Programy studiów dla studentów którzy rozpoczną studia w roku akademickim 2021/2022


Kierunek GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA
specjalizacje (wybór po pierwszym semestrze):Programy studiów dla studentów którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2020/2021


Kierunek GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA
specjalizacje (wybór po pierwszym semestrze):Programy studiów dla studentów którzy rozpoczęli studia w roku akademickim
2019/2020
                                    NOWOŚĆ


Kierunek GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA
specjalizacje (wybór po pierwszym semestrze):Programy studiów dla studentów którzy rozpoczęli studia w roku akademickim
2017/2018 oraz 2018/2019


Kierunek GEOLOGIA
specjalności:Programy studiów dla studentów którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017


Kierunek GEOLOGIA
specjalności:

Kierunek studiów GEOLOGIA POSZUKIWAWCZA
Od dnia 1 października 2021 r. obowiązuje:

Obowiązujące załączniki:

 • Zał. 1 - Szczegółowe zasady procesu dyplomowania na kierunku geologia poszukiwawcza na studiach pierwszego i drugiego stopnia [plik PDF]
 • Zał. 2 - Wzór wniosku o zgodę na współkierowanie pracą dyplomową przez osobę spoza Wydziału Geologii UW [plik PDF] [plik DOCX]
 • Zał. 3 - Wzór strony tytułowej pracy magisterskiej [plik PDF] [plik DOCX]
 • Zał. 4 - Zagadnienia egzaminacyjne na kierunku geologia poszukiwawcza na studiach drugiego stopnia [plik PDF]

 

W roku akademickim 2020/2021 egzaminy dyplomowe będą się odbywały w trybie zdalnym z użyciem platformy Google Meet.Kierunek studiów GEOLOGIA
Od dnia 21 października 2020 r. obowiązuje:

Obowiązujące załączniki:

 • Zał. 1 - Zasady dyplomowania na kierunku geologia  [plik PDF]
 • Zał. 2 - Wzór formularza wyboru tematu i kierującego pracą [plik PDF] [plik DOC]
 • Zał. 4 - Wzór strony tytułowej pracy magisterskiej [plik PDF] [plik DOC]

 

W roku akademickim 2020/2021 egzaminy dyplomowe będą się odbywały w trybie zdalnym z użyciem platformy Google Meet.

Kierunek studiów GEOLOGIA
(ostatni nabór na rok akademicki 2018/2019)


- studia stacjonarne

- studia magisterskie

- czas trwania 2 lata

- zakończone tytułem magistra


Kandydat w trakcie rekrutacji wybierał jedną spośród wymienionych specjalności:

 • Geochemia, mineralogia, petrologia i geologia złożowa
  specjalizacja:
  • Geochemia, mineralogia i petrologia
  • Geologia złożowa i gospodarcza
 • Geologia klimatyczna
 • Stratygrafia i sedymentologia
  specjalizacja:
  • Geologia basenów sedymentacyjnych
  • Stratygrafia i paleontologia

 

W przypadku małej liczby przyjętych na wybraną specjalność (mniejszej niż 6 osób) Wydział zastrzegał sobie możliwość nieotwarcia danej specjalności. W takim przypadku osobie przyjętej była proponowana inna specjalność zbliżona profilem.

Kierunek studiów GEOLOGIA STOSOWANA
(zmodyfikowany program studiów od roku akademickiego 2019/2020)


- studia stacjonarne

- studia magisterskie

- czas trwania: 2 lata

- zakończone dyplomem magistra


Po przyjęciu na studia student wybiera jedną spośród wymienionych specjalności:

 • Geologia inżynierska
 • Geologia środowiskowa
 • Gospodarka surowcami mineralnymi
  specjalizacja:
  • Geomateriały mineralne
  • Poszukiwanie i dokumentowanie złóż
 • Hydrogeologia
 • Tektonika i kartografia geologiczna

Koncepcja kształcenia i umiejętności kształcone podczas studiów:
Wydział Geologii oferuje bogaty zakres zajęć i wciąż je udoskonala, jednak z punktu widzenia pracodawców, absolwent jest doskonale przygotowany pod względem teoretycznym, natomiast brakuje mu doświadczenia praktycznego i umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy do rozwiązywania na bieżąco problemów spotykanych w rzeczywistości. W celu podniesienia kwalifikacji praktycznych absolwenta, doskonałym narzędziem dydaktycznym wspomagającym nauczanie będą proponowane wykłady eksperckie, na których specjalista zapozna studentów z obecnie wykonywanymi zadaniami w przedsiębiorstwie nie tylko w formie prezentacji na wykładzie, ale także podczas zajęć terenowych. Uzupełnieniem zajęć eksperckich będą tygodniowe wyjazdy stażowe, w grupach 3-4 studentów do firm z którymi podejmiemy współpracę. Również oferta prac magisterskich zostanie ściśle powiązana z zagadnieniami kluczowymi dla firm. Po rozmowach z przedstawicielami firm wydobywczych, hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich, a także po dyskusjach ze studentami oraz po zapoznaniu się z ankietami studenckimi widać jednoznacznie, że pomysł zajęć z ekspertami, staży i nowej reguły prac magisterskich zdobył wśród nich duże uznanie. Oczekujemy, że zmieniony program kształcenia umożliwi zdobycie solidnej wiedzy teoretycznej oraz niezbędnych umiejętności praktycznych. Studenci kończący zmodyfikowany kierunek będą posiadać umiejętności, kwalifikacje i kompetencje pożądane na rynku pracy.

Przedmioty – przykładowe (forma i zakres tematyczny):
Interdyscyplinarne metody pozyskiwania danych w badaniach środowiskowych; Przetwarzanie i interpretacja pomiarów geofizycznych w badaniach hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich; Bazy danych i numeryczne modelowanie procesów geologiczno-złożowych; Zarządzanie ryzykiem w poszukiwaniach złóż ropy naftowej i gazu ziemnego; Zagrożenia środowiskowe w dokumentowaniu geologiczno-złożowym.

Wymagania i forma rekrutacji:
Kandydaci na studia powinni mieć wiedzę w zakresie geologii ogólnej wyniesioną ze studiów co najmniej pierwszego stopnia. Weryfikacja kompetencji będzie potwierdzana poprzez przeliczenie ocen uzyskanych z przedmiotów ogólnogeologicznych jak również innych przedmiotów ścisłych. Przeliczenie będzie odbywało się w oparciu o specjalnie skonstruowany algorytm, na podstawie uzyskanej liczby punktów będą tworzone listy rankingowe. Przewidywane jest wprowadzenie minimalnego progu punktowego niezbędnego do zakwalifikowania się na studia. Przewidywane jest również postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów którzy nie są w stanie potwierdzić kompetencji na podstawie ocen uzyskanych podczas wcześniejszych studiów (np. ukończyły kierunki humanistyczne lub społeczne). W takim przypadku planowana jest kwalifikacja na podstawie egzaminu pisemnego z geologii dynamicznej.

Perspektywy zawodowe absolwenta:
Absolwenci studiów II stopnia na kierunku geologia stosowana będą dobrze przygotowani do podjęcia pracy w placówkach naukowych i badawczych oraz w państwowej służbie geologicznej, w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, a także firmach i przedsiębiorstwach geologicznych zajmujących się geologią inżynierską, hydrogeologią, kartowaniem geologicznym jak również ochroną środowiska. Zdobyte w trakcie studiów umiejętności pozwolą im również znaleźć zatrudnienie w innych gałęziach gospodarki.

Specjalność: Geologia inżynierska


Problematyka geologiczno - inżynierska obejmuje metody badań podłoża gruntowego i skalnego dla potrzeb budownictwa, górnictwa oraz ochronu środowiska.
Specjalista z zakresu geologii inżynierskiej jest wszechstronnie przygotowany do realizacji zadań projektowych, dokumentacyjnych i badawczych.Specjalność: Geologia środowiskowa


Absolwenci tej specjalności dysponując szeroką wiedzą o środowisku, potrafią diagnozować jego aktualny stan oraz identyfikować zagrożenia, a także konstruować prognozy wpływu obiektów, czy określonego sposobu zagospodarowania na wyróżnione elementy lito- i hydrosfery. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne w opracowywaniu analiz stanu jakości środowiska oraz ocen oddziaływania na środowisko.Specjalność: Gospodarka surowcami mineralnymi
specjalizacje:

 • Geomateriały mineralne
 • Poszukiwanie i dokumentowanie złóż

 Propozycja studiów na tej specjalności skierowana jest do osób zainteresowanych zdobyciem praktycznej wiedzy w zakresie badań i wykorzystania surowców mineralnych w nauce i przemyśle, a także wszelkimi aspektami związanymi z poszukiwaniem i dokumentowaniem zarówno złóż kopalin stałych jak i złóż kopalin ciekłych i gazowych. Kształcenie wymaga połączenia najnowszej wiedzy z pogranicza wielu nauk przyrodniczych i ścisłych, a także prawno – ekonomicznych. Stąd też proponowany program studiów ma charakter interdyscyplinarny i podzielony jest na dwie specjalizacje: Geomateriały mineralne i Poszukiwanie i dokumentowanie złóż. Aby jak najlepiej przygotować absolwentów do wejścia na rynek pracy wiele przedmiotów ma charakter laboratoriów i praktyków z wykorzystaniem najnowszych modelowań numerycznych i programów komputerowych wykorzystywanych przez firmy komercyjne. Aby studenci mogli indywidualnie realizować swoje pasje naukowe i badawcze program studiów zawiera bogatą ofertę przedmiotów do wyboru, które student realizuje pod kontem wykonywanej pracy magisterskiej i obranej specjalizacji.Specjalność: Hydrogeologia


Studia magisterskie na specjalności HYDROGEOLOGIA przygotowują przyszłego absolwenta do samodzielnej pracy w szerokim zakresie zagadnień naukowych i praktycznych związanych z poszukiwaniem, dokumentowaniem a także uwarunkowaniami eksploatacyjnymi wód podziemnych.Specjaność: Tektonika i kartografia geologiczna


Propozycja studiów na tej specjalności skierowana jest do osób zainteresowanych zdobyciem praktycznej wiedzy w zakresie kartografii geologicznej, tektoniki i geologii strukturalnej. Absolwent tej specjalności jest dobrze przygotowany do podjęcia pracy w firmach i przedsiębiorstwach geologicznych i geofizycznych, jak również w placówkach naukowych i badawczych oraz w państwowej służbie geologicznej.

Programy studiów dla studentów którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2021/2022
(zmodyfikowany program studiów od roku akademickiego 2019/2020)


 Kierunek GEOLOGIA STOSOWANA
specjalności:Programy studiów dla studentów którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2020/2021
(zmodyfikowany program studiów od roku akademickiego 2019/2020)


 Kierunek GEOLOGIA STOSOWANA
specjalności:Programy studiów dla studentów którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020
(zmodyfikowany program studiów od roku akademickiego 2019/2020)


 Kierunek GEOLOGIA STOSOWANA
specjalności:Programy studiów dla studentów którzy rozpoczęli studia w roku akademickim
2017/2018 oraz 2018/2019


 Kierunek GEOLOGIA STOSOWANA
specjalności:Programy studiów dla studentów którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017


 Kierunek GEOLOGIA STOSOWANA
specjalności:

Kierunek studiów GEOLOGIA STOSOWANA
Od dnia 1 października 2021 r. obowiązuje:

Obowiązujące załączniki:

 • Zał. 1 - Szczegółowe zasady procesu dyplomowania na kierunku geologia stosowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia [plik PDF]
 • Zał. 2 - Wzór wniosku o zgodę na współkierowanie pracą dyplomową przez osobę spoza Wydziału Geologii UW [plik PDF] [plik DOCX]
 • Zał. 3 - Wzór strony tytułowej pracy magisterskiej [plik PDF] [plik DOCX]
 • Zał. 4 - Zagadnienia egzaminacyjne na kierunku geologia stosowana na studiach drugiego stopnia [plik PDF]

W roku akademickim 2020/2021 egzaminy dyplomowe będą się odbywały w trybie zdalnym z użyciem platformy Google Meet.

Image
HR
Polskie Centrum Akredytacji
Zintegrowany Program Rozwoju
YouTube Wydział Geologii