Projekty badawcze

Projekty badawcze krajowe i zagraniczne

Projekty

 Tytuł projektu  Kierownik projektu
 Wysokorozdzielczy zapis wahań klimatyczno-środowiskowych starszej oscylacji holsztyńskiej (Older Holsteinian Oscillation; OHO) w świetle analiz faunistycznych oraz geochemicznych osadów jeziornych ze wschodniej Polski
 (grant NCN Preludium 17 - 2019/33/N/ST10/00703)
 mgr Monika Wasążnik
 Petrogeneza polskich masywów anortozytowych na podstawie mineralogicznych, geochemicznych i izotopowych badań jotunitowych skał macierzystych
 (grant NCN Preludium 17 - 2019/33/N/ST10/00944)
 mgr Anna Małgorzata Grabarczyk
 Zintegrowana stratygrafia koniaku (kreda górna); ewolucyjne, biogeograficzne i środowiskowe ramy chronostratygraficznego podziału piętra
 (grant NCN 2018/31/B/ST10/01820)
 prof. dr hab. Ireneusz Piotr Walaszczyk
 Ocena skuteczności metod geofizycznych przy rozpoznawaniu archeologicznych reliktów rzymskich fortów z obszaru rumuńskiego Banatu, z uwzględnieniem warunków gruntowo-wodnych
 (grant NCN Preludium 16 - 2018/31/N/ST10/01782)
 mgr Michał Sebastian Pisz
 Kredowa ewolucja tektoniczna SE fragmentu bruzdy duńsko-polskiej; rewizja architektury facjalnej i implikacje dla paleo- i paleobio-geografii Europy
 (grant NCN 2018/29/B/ST10/02947)
 dr hab. Zbigniew Remin
 Mezofotyczne ekosystemy koralowców w środkowopaleozoicznym stadium rozkwitu raf
 (grant NCN 2018/29/B/ST10/00954)
 dr hab. Mikołaj Konstanty Zapalski
 Eksperymentalne badania nad zachowaniem się pierwiastków ziem rzadkich (REE) podczas przemian hydrotermalnych
 (grant NCN HARMONIA 9 - 2017/26/M/ST10/00407)
 prof. Ray Macdonald
 Jaskinie hydratacyjne ze strefy wietrzenia anhydrytów w Dingwall w Kanadzie – dokumentacja trójwymiarowa, charakterystyka i geneza
 (Diamentowy Grant MNiSW - 0002/DIA/2017/46 (2017-2020))
 inż. Adrian Jarzyna
 Koncentacje wybranych pierwiastków śladowych i ich izotopów w kościach kredowych dinozaurów z Mongolii jako źródło informacji o procesach post-depozycyjnych
  (grant NCN 2017/27/N/ST10/00984 (2018-2021))
 mgr Michał Surowski
 Wielowskaźnikowy geochemiczny i biotyczny zapis zdarzenia środkowego mastrychtu
 (grant NCN 2017/27/B/ST10/00687 (2018-2021))
 dr Zofia Dubicka
 Wpływ czwartorzędowych amoniowych cieczy jonowych na bakteriobójcze efekty oddziaływań nanocząsteczek tlenku magnezu i anatazu
 (grant NCN MINIATURA 1 – (2017-2018))
 dr hab. Andrzej Borkowski
 Ewolucja i paleoekologia kręgowców z utworów węglanowych dewonu i karbonu Polski południowej
 (grant NCN 2016/23/B/ST10/03262 (2017-2019))
 prof. dr hab. Michał Ginter
 Zastosowanie metody kosmogenicznego izotopu 36 – Cl do datowania wieku ekspozycji skał węglanowych w celu odtworzenia późnoglacjalnej ewolucji rzeźby doliny Miętusiej i Małej Łąki w Tatrach Zachodnich na tle zmian klimatycznych
 (grant NCN 2016/23/N/ST10/03044 (2017-2020))
 mgr Anna Tołoczko-Pasek
 Geneza wybranych minerałów w nefrytach i innych skałach metasomatycznych, w oparciu o zawartości pierwiastków śladowych i skład izotopowy wybranych pierwiastków
 (grant NCN 2016/20/S/ST10/00137 (2016-2019))
 dr Grzegorz Gil
 Małże inoceramowe kredy późnej; reinterpretacja biogeograficzno-ewolucyjna i biozróżnicowanie
 (grant NCN 2015/17/B/ST10/03228 (2016-2019))

 prof. dr hab. Ireneusz Walaszczyk

 Zastosowanie dynamicznego modelowania GIS w rekonstrukcji ewolucji wysoczyzn w Polsce środkowej w świetle analizy multidyscyplinarnej
 (grant NCN 2014/15/B/ST10/03809 (2015-2019))
 prof. dr hab. Leszek Marks
 Późnokredowe otwornice o ornamentacji skorupki typu "pore-mounded: tryb życia i znaczenie dla ponadregionalnych korelacji
 (grant NCN 2013/09/D/ST10/04059 (2014-2018))
 dr Zofia Dubicka
 Fotosymbioza koralowców paleozoicznych - ekologiczne podstawy powstania raf
 (grant NCN 2013/09/D/ST10/04058 (2014-2018))
 dr Mikołaj Zapalski
HR
Polskie Centrum Akredytacji
Zintegrowany Program Rozwoju
YouTube Wydział Geologii