Pracownia Technologii Surowców Ilastych

Pracownia Technologii Surowców Ilastych
Katedra Geologii Złożowej i Gospodarczej
Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski
ul. Żwirki i Wigury 93
02-089 Warszawa
fax: (+48 22) 55 40 001

Pracownia Przygotowania i Separacji Minerałów

Pracownia Technologii Surowców Ilastych działa w ramach Zakładu Geologii Złożowej i Gospodarczej na Wydziale Geologii. Pracownia służy w realizacji projektów badawczych, prac magisterskich i doktorskich dotyczących głównie problematyki kopalin ilastych i innych surowców ceramicznych.

Realizujemy badania technologiczne w zakresie:

 • Badania rozkładu wielkości ziaren kopalin ilastych
  Wykonujemy analizy uziarnienia surowców ilastych metodą wirowania w zakresie 0-2 μm metodą sedymentacyjną w zakresie 2-10 μm, metodą eluacji w zakresie 10-63 μm, metodą sitową (z użyciem separatorów wibracyjnych) powyżej 63 μm.
 • Badania składu mineralnego kopalin ilastych i kopalin towarzyszących
  Badamy skład mineralny kopalin ilastych metodą dyfrakcji rentgenowskiej (XRD), metodą termiczną (DTA i TG). Wykonujemy analizy jakościowe i ilościowe, w tym analiza dyfraktogramów metodą Rietvelda. Możliwe jest wykonanie pomiaru ilości CaCO3 w marglu metodą wagową i przy użyciu aparatu Scheiblera. Możliwe jest wykonywanie analiz petrograficznych, w tym analiza kształtu i wielkości ziaren z zastosowaniem oprogramowania do analizy obrazu.
 • Badania właściwości ceramicznych surowców ilastych i gotowych wyrobów
  Konsystencja masy ceramicznej (w aparacie Pfefferkorna), wilgotność naturalna, woda zarobowa, liniowa skurczliwość wysychania, skurczliwość wypalania, skurczliwość całkowita, wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na zginanie, gęstość pozorna, nasiąkliwość wodą na zimno, nasiąkliwość wodą po gotowaniu, wskaźnik mrozoodporności, oznaczenie zawartości oraz zmniejszenia szkodliwości marglu, kwasoodporność, ługoodporność.

Pracownia jest wyposażona w:

 • wytrząsarki elektryczne z zestawem sit do analizy uziarnienia na sucho i na mokro
 • zestaw do separacji metodą przemywania (eluacji) frakcji pyłowej i iłowej (10-63 μm)
 • zestaw do analizy sedymentacyjnej
 • wirówkę analityczną
 • piece silitowe do wypalania wyrobów ceramicznych w zakresie temperatur do 1350°C, sterowane komputerowo
 • zamrażarkę laboratoryjną mierzącą i rejestrującą przebieg temperatury do chłodzenia próbek na potrzeby oceny mrozoodporności wyrobu
 • prasę hydrauliczną laboratoryjną o nacisku maksymalnym 1500 kN
 • maszynę do badania wytrzymałości na zginanie o nacisku maksymalnym 48000 cN
 • mieszadła laboratoryjne: elektryczne i magnetyczne

Korzystamy również z dyfraktometru rentgenowskiego, aparatury do analizy termicznej oraz mikroskopów optycznych przypisanych do innych pracowni.

Zapraszamy do współpracy jednostki naukowo-badawcze i firmy prywatne

HR
Polskie Centrum Akredytacji
Zintegrowany Program Rozwoju
YouTube Wydział Geologii