OKAWANGO - II Ogólnopolski Konkurs
Wiedzy Geologicznej 2019/2020

OKAWANGO - Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej 2018/2019

Szanowni Państwo, UczestnicyKonkursu OKAWANGO 2020, Nauczyciele,

 

Ponieważ cześć uczestników tegorocznego Konkursu Okawango to maturzyści, postanowiliśmy przeprowadzić Konkurs już po tym stresującym dla nich czasie. Zmagania konkursowe OKAWANGO 2020 rozpoczną się 29 czerwca 2020.


Poniżej przypominamy wytyczne dotyczące Konkursu oraz podajemy dokładne daty jego przeprowadzenia.

 


Do Ramowy plan Etapu Finałowego Konkursu OKAWANGO 2020 – wersja online

 • 29 czerwca (poniedziałek), godz. 12.00 – I-szy egzamin pisemny.
 • 30 czerwca (wtorek), godz. 12.00 – II-gi egzamin pisemny.
 • 1 lipca – prace Komisji Konkursowej; sumaryczna ocena prac pisemnych; wyłonienie 5 uczestników z największą liczbą punktów; zaproszenie do wygłoszenia prezentacji dotyczącej projektu, zgłaszanego przez uczestników na I-szy etap Konkursu OKAWANGO 2020.
 • 3 lipca (piątek) >>> prezentacje 5 najlepszych uczestników konkursu; spośród tych najlepszych Laureatów OKAWANGO 2020, Komisja Konkursowa wyłoni troje Zwycięzców, którzy będą mieli możliwość uczestniczenia w zagranicznej ekspedycji geologicznej organizowanej przez Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.

 


Etapy pisemne – ważne informacje!!!
Konkurs pisemny będzie przeprowadzony za pomocą „narzędzi Google”. O godzinie 12.00 w poniedziałek 29 czerwca i we wtorek 30 czerwca, do uczestników zostanie wysłany mail z prośbą o wypełnienie egzaminu. Na wypełnienie egzaminu będą Państwo mieli za każdym razem około dwóch godzin (dokładna ilość czasu będzie każdorazowo zdefiniowana).


Wiodąca tematyka części pisemnych będzie obejmować poniższe zagadnienia; nie jest to jednak lista kompletna i pytania mogą wykraczać poza sugerowane poniżej wątki!

 • Podstawa programowa w wersji rozszerzonej;
 • Historia Ziemi (np. najważniejsze zdarzenia w historii rozwoju życia na Ziemi; zmiany paleogeograficzne; główne ruchy górotwórcze w Polsce i na świecie);
 • Procesy geologiczne (np. powstawanie skał, gór, tektonika, wulkanizm, środowiska sedymentacji, procesy rzeźbotwórcze, wietrzenie, erozja, kolejność procesów geologicznych, itp.);
 • Praca z mapą geologiczną i przekrojami (np. główne jednostki geologiczne Polski, najważniejsze złoża surowców w Polsce; znajomość podstawowych struktur geologicznych (np. antyklina, synklina, azymut, przeliczanie skali itp.);

Przypominamy trzy tematy do samodzielnego przygotowania (poniżej)!

 • Raport Komitetu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w sprawie zmian klimatu (do pobrania tutaj PDF; około 10 stron); http://www.kngpan.agh.edu.pl/wp-content/uploads/Stanowisko-KNG_klimat_2019.pdf (należy przeczytać i przyswoić najważniejsze tezy i ustalenia, zapoznać się z wykresami, przeanalizować (nie uczyć się na pamięć!);
 • „Solnhofen” – niezwykły skarbiec skamieniałości: Gdzie się znajduje? Z czego słynie? Najważniejsze skamieniałości? Jakie skały tam występują i jakiego są wieku? Jakie czynniki sprawiły, że doszło do powstania takiego „skarbca skamieniałości”? Najważniejsze znaleziska? itp., itd…
 • Kryształowa Jaskinia w Naica: Gdzie się znajduje? Z czego słynie? W skałach jakiego wieku i jakiej litologii wykształcona jest jaskinia? Kiedy powstała? Kryształy jakiego minerału tam występują? Jaka jest ich geneza? Jaką wielkość osiągają kryształy? itp., itd….


Prezentacje ustne – ważne informacje!!!
Prezentacje wygłaszane będą za pomocą komunikatora Google Meet w obecności innych uczestników, nauczycieli i zaproszonych gości.

 • Pięciu najlepszych laureatów wygłosi prezentacje na temat wybrany podczas I etapu OKAWANGO 2020; dlatego sugerujemy by każdy uczestnik miał przygotowaną prezentację dotyczącą swojego tematu!
 • Prezentacje powinny być przygotowane w formacie „Power Point” lub „pdf”;
 • W prezentacji należy maksymalnie uwypuklić temat swojej pracy z naciskiem na różne aspekty geologiczne;
 • CZAS PREZENTACJI NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 15 MIN + 5 min na pytania od Członków Komisji; jest istotne by uczestnicy przećwiczyli wcześniej swoje prezentacje, gdyż nie będzie możliwości ich przedłużania;
 • W trakcie spotkania online, wybrane osoby będą proszone o udostępnienie ekranu z otwartą prezentacją i jej omówienie;
 • Najlepiej oceniona prezentacja może otrzymać maksymalnie 50 punktów – kolejne odpowiednio mniej.

Po wygłoszeniu prezentacji przez uczestników, Komisja dokona ich oceny. Ostateczna lista rankingowa pięciu najlepszych laureatów oraz pozostałych uczestników pojawi się po posiedzeniu Komisji – o szczegółach będziemy informować na bieżąco.

 

 [Wytyczne OKAWANGO 2020 - on-line (plik pdf)]

 

Z geologicznym pozdrowieniem

dr hab. Zbigniew Remin
Przewodniczący Komisji Konkursowej


 

Zmienne dzieje Ziemi i tocząca się od milionów lat ewolucja, doprowadziły do pojawienia się człowieka, którego losy od samego początku, nierozerwalnie związane są z geologią i wykorzystaniem zasobów Ziemi.

Absolutnie wszystko co nas otacza, od kanapki przez samochody, telefony, wieżowce aż po satelity, bierze swój początek z ziemi, a geolodzy to jedyni ludzie, którzy potrafią czytać skały jak otwartą księgę i odkrywać nowe, potrzebne nam złoża. Pomimo fundamentalnego znaczenia dla światowego rozwoju technologicznego czy suwerenności energetycznej Polski, geologia jako nauka, czy kluczowa gałąź gospodarki dająca zatrudnienie dziesiątkom tysięcy ludzi, prawie nie pojawia się w polskim systemie szkolnictwa czyniąc ją dla uczniów nieznaną lub enigmatyczną.

By wypełnić tę lukę i przywrócić geologii należne jej miejsce w polskich szkołach, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Wydawnictwem Nowa Era podjął działania zmierzające do upowszechniania wiedzy geologicznej zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli. Pierwszą naszą wspólną inicjatywą jest Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej – OKAWANGO do udziału, w którym serdecznie zapraszamy uczniów szkół średnich wraz ze swoimi nauczycielami.

OKAWANGO - Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej 2018/2019
OKAWANGO - Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej 2018/2019

Dziękujemy Państwu za bardzo liczne zgłoszenia!

Dopingujemy do wytężonej pracy!

Nagrody czekają!

DO WYGRANIA

 1. Laureaci OKAWANGO mogą dostać się na studia wyższe na kierunki geologia poszukiwawcza lub geologia stosowana, na Uniwersytecie Warszawskim uzyskując maksymalną liczbę punków w procedurze kwalifikacyjnej.

 2. Trzech najlepszych laureatów uzyskuje możliwość uczestniczenia w zagranicznej ekspedycji geologicznej organizowanej przez Wydział Geologii UW; zobacz nasze wcześniejsze ekspedycje...

 3. Finaliści OKAWANGO uzyskują ułatwienia w procedurze kwalifikacyjnej na kierunkach geologia poszukiwawcza lub geologia stosowana, na Uniwersytecie Warszawskim w postaci maksymalnej liczby punktów z przedmiotu Geografia.

 4. Uczestnicy II-go etapu oraz nauczyciele opiekunowie, mogą otrzymać dodatkowe nagrody ufundowane przez darczyńców i sponsorów Konkursu OKAWANGO.

NASZE WCZEŚNIEJSZE EKSPEDYCJE

Gruzja - ekspedycja
Maroko - ekspedycja

WAŻNE TERMINY

Etap I

 • Do 7 grudnia 2019 – wstępne zgłoszenia uczestnictwa (mile widziane wcześniejsze – pozwoli nam to lepiej przygotować logistykę)
 • Do 7 stycznia 2020 – samodzielne wykonanie prac konkursowych oraz przesłanie ich (zgodna wersja papierowa i elektroniczna) na adres organizatora
  – z dopiskiem "konkurs OKAWANGO".
 • Styczeń/luty 2020 – ocena nadesłanych prac konkursowych.
 • Luty 2020 – ogłoszenie wyników I etapu oraz ustalenie listy rankingowej dla osób zakwalifikowanych do II finałowego etapu.
 • Wytyczne edytorskie do pobrania stąd (plik doc) – tegoroczny plik w formacie Word pojawi się do pobrania w przeciągu najbliższych dni.

Etap II

Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach
Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach
Image

DO POBRANIA

Plakat - OKAWANGO 2019/2020
Plakat OKAWANGO
Regulamin OKAWANGO 2018/2019
Regulamin Konkursu
Wytyczne edytorskie
Wytyczne edytorskie
Zgłoszenie uczestnictwa OKAWANGO 2018/2019
Zgłoszenie uczestnictwa

POLECANE LINKI

kopalnia wiedzy geologicznej
surowce skalne całej Polski
wszystkie mapy na Twojej komórce
geostanowiska w Polsce
katalog obiektów geoturystycznych

Spis polecanej literatury:

 • van Andel T., Nowe spojrzenie na starą planetę, Warszawa, 2010
 • Książkiewicz M., Geologia dynamiczna, Wyd. Geol., Warszawa, 1979
 • Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych, Nowa Era, 2018
 • Migoń P., Geomorfologia, Warszawa, 2012
 • Stanley S., Historia Ziemi, Warszawa, 2002
 • Mizerski, W., Orłowski, S., Geologia Historyczna, 2017

PATRONAT

Image
logo_UW_235x103.jpg
HERB_Checiny_106x151.jpg
logotyp-01_NFOSiGW_208x103.jpg

Sekretarz Stanu
Główny Geolog Kraju
Pełnomocnik Rządu do Spraw Polityki Surowcowej Państwa
Dr Piotr Dziadzio

JM Rektor
Uniwersytetu Warszawskiego
Dr hab. Marcin Pałys, prof. ucz.

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny
Mgr inż. Robert Jaworski

Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

PARTNERZY I SPONSORZY

Zgłoszenie uczestnictwa OKAWANGO 2018/2019
Image
Image
Lhoist
logo_GeoLearning_93x150.png
Image
GEOPARK
Image
HR
Polskie Centrum Akredytacji
Zintegrowany Program Rozwoju
YouTube Wydział Geologii