Badania naukowe prowadzone na Wydziale Geologii

Kadra naukowa zatrudniona na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego liczy około 100 osób, co stwarza duży potencjał badawczy umożliwiający realizację interdyscyplinarnych badań geologicznych, wykorzystujące najnowsze technologie.

Współczesne badania górnych partii litosfery wymagają interdyscyplinarności, wykorzystywania i integracji wybików badań różnych dziedzin geologicznych, badań geofizycznych jak również nauk interdyscyplinarnych powiązanych z naukami o Ziemi, np. geomikrobiologicznych, geośrodowiskowych, geoarcheologicznych, geomatematycznych i wielu innych. Tak szerokie powiązanie nauk z zakresu GEO, INFO i TECHNO prowadzi do spójnych rozwiązań środowiskowych budujących zrównoważoną gospodarkę kraju. Badania prowadzone na wysoko wyspecjalizowanej aparaturze, w którą wyposażone są laboratoria Wydziału Geologii. Badania te umożliwiają realizację projektów badawczych mających charakter w dużej części aplikacyjny, ukierunkowany na rozwiązanie praktycznych problemów w wielu dziedzinach uznanych przez państwo polskie za najbardziej priorytetowe np.:

  • nowe technologie w zakresie rozpoznania złóż węglowodorów i pozyskiwania wszystkich surowców energetycznych,
  • środowisko naturalne, w tym ścisła ochrona np. wód podziemnych,
  • analiza obszarów zagrożonych możliwością wystąpienia trzęsień Ziemi, np. pod kątem planowanej budowy elektrowni atomowej,
  • nowoczesne technologie materiałowe w zakresie badań interdyscyplinarnych NANO, BIO, GEO, w tym np. materiały nanostrukturalne, które znajdują obecnie zastosowanie w medycynie i w technologiach ochrony środowiska,
  • analizy zmian klimatu w minionych epokach geologicznych mające na celu przewidywanie zmian w przyszłości,
  • rozpoznawanie nowych złóż metali,
  • badania inżynierskie pod kątem analizy stabilności gruntów podczas budowy nowych dróg i autostrad oraz onnych obiektów infrastruktury.

Badania geologiczne są wspomagane modelowaniami rżónych procesów np. przepływów wód, czy procesów tektonicznych. Pozwala to, na podstawie danych sejsmicznych 2D i 3D oraz otworowych, zrozumieć etapy tworzenia basenów sedymentacyjnych, w których następnie generowane są węglowodory. Badania takie są konieczne w rozpoznawaniu złóż węglowodorów konwencjonalnych (ropa naftowa i gaz) i tak ostatnio ważnych dla gospodarki Polski niekonwencjonalnych (złoża gazu łupkowego). Zagadnieniem powiązanym z eksploatacją złóż jest symulacja procesów zniszczenia w badaniach geomechanicznych (kluczowe np. przy rojektowaniu poziomych wierceń w celu zwiększenia dopływu gazu w łupkach gazonośnych).

Oddzielnymi zagadnieniami są również np. przewidywanie wielkości naprężeń; analiza dróg przepływów wód, migracji zanieczyszczeń - kluczowych w ochronie środowiska; analiza danych geofizycznych górnej części litosfery wykorzystywanych np. przy projektowaniu nowych otworów wiertniczych, nowych szybów w kopalniach miedzi i węgla, czy lokalizacji wspomnianej elektrowni atomowej. Na Wydziale Geologii przeprowadzamy zaawansowane analizy hydrogeologiczne, hydrogeochemiczne, sedymentologiczne, badania klimatu, stratygraficzne, tektoniczne, geośrodowiskowe, analizę geomateriałów, analizy geomechaniczne i wiele innych.
Prowadzimy rónież na wysokim poziomie badania paleontologiczne pozwalające poznać aspekty ewolucji różnych gatunków organizmów od początków życia na Ziemi. Badania na Wydziale obejmują również badania aspektów geologicznych budowy Układu Słonecznego. Wszystkie badania przeszłości naszej Ziemi są pośrednio próbą odpowiedzi na pytanie o przyszłość naszej planety.

HR
Polskie Centrum Akredytacji
Zintegrowany Program Rozwoju
YouTube Wydział Geologii